THE LEGEND OF BAUKO

          Submitted by: Jerwin Menzi

Nar. Agyod ay agsapa tako amen intake amo en san estoryan di dowa ay sen asawa ay da padoka ken adian ay nan tete e da ed mabeleg. Man an anop san am amagen da tan say e kabyagan da ay man asawa. Enemy c padoka ed beleg ta en man anap c baboyramo ya san atap ay taraken ay ma el ela ed mabeleg. Na adal da metlang ay man mola c nating ya san kanan da ay root crops Kaman cn toge,piseng san tapina. Isa ay agew

(Good morning to all, Overlook the story of couple Named PADOKA AND ADIAN in Padis.To survive the couple hunting animals for their life. PADOKA Go to the mountain to Hunting the Boarish and any animals that look at the mountain. They learned also how planted the root crops like Camote.) One day,

PADOKA: Mayat ay agsapa ken cka ay aswak. Ay angey ay nalpas ka ay naka oto? Nay na owatak mo. (good Morning to you my wife. Are you cook up some food? I’m Hunger.)

ADIAN: anggey malpas san ot oto ek ay toge. Enka kale en momoyang ta mansagana kayo ta mo malpas na ya mangan tako. (I’m already finish to cook the food, Go talk the children to prepare if I done cooking we will eat.)

PADOKA:Ay nalpas metlang ay penakan mo san nowang?(Befinished already to give food also to the carabao.)

ADIAN: Aw nalpas. (A yes have done already)

NAR. Sakbay da ay mangan. (Before eating.)

PADOKA: Etoloy yo si awne san am amagen tako ed galden. Ka anen yo san legam, dwan kayo man ala si toge taway oto en tako si pang alas DUSI. (Continue later work at the garden. You remove the grass, then get the food for lunch.)

ADIAN: SIKA ngen CNOY ameyam? (And you where did you go.)

PADOKA: Emeyak elan sin en amag ko ay tagdey mo bareng mo way na ala. (I go to see the traps if someone catch.)

NAR.: Nalpas da ay nakakan et nan sagana si adian ay amey ed galden si padoka enemy abe ed beleg. Nakadateng si Adian ed galden. (After they finish eating, Adian prepare to go to the garden and Padoka also prepare to go to the mountain. Adian is in the garden.) AT

ADIAN: Nay anando et odpay san legam mo sapay koman ta dagos malpas ko ay kaanen na edwane. (the grass is to long, i must be finish to remove the grass now.)

Nar.: nakadateng si Padoka ed beleg (Padoka is already in the mountain.)

PADOKA: SALAMAT KABUNYAN, wada dadlo de na alak ay baboy ramo. Naragsak et c asawak cna ya san anan ak ko.wada epangan me c awne.(Thank you lord, I have someone catched the Boarish.)

Nar.: enemy san isa ay oras nalpas san am amagen ADIAN et senma a sesya ed ba ey da.Nakasa a metlang si PADOKA et ensa ana sin kena na ay baboy ramo. Kina umagahan (One hour later, Adian finish her work and go home, padoka also go home with he’s catched Boarish.) in the morning  

PADOKA: AY baket ay cka san nang eyalis cn nowang, nay maga sin nang epapay ak mo. (My wife did you emigrant the carabao, have nothing the place did I put.)

ADIAN: MAGA adak en alis tan kanak mo sika san nang e ali ed ka onyan. (I didn’t transfer I know that you transfer it.)

PADOKA: Omali ka ta enta anapen. Nopay ta ase et ken ma an nae y tali na etya (Come and search.

NAR.: En enanap de duwa ay man asawa san ma magmaga ay taraken da ay nowang enda nelikeliked ngem magay enanapan da. Komporme san enda nan anapan ade da amo ay enmadawi da si kad an de ele da. Intoloy da ay nan anap angana enemy da si sabali ay beleg. Senorot da san mabalin ay danen de daraken da angana nae la da san esa ay leyang bareng mo say ena nan tabonan. (

PADOKA: ay enbag tag na anapak sika. (I’t’s good that I found you.)

NAR.: SAKBAY ay man dan si padoka,waday penansena. (before Padoka walking he detect.)

PADOKA: Nay mayat nas ele mo. Ad ado san nadoma doma ay ka ew mo. Ay cnay ngata san kan kanan da ay BAUKOK, Kaman mayat si man te an mo. Mayat ngen samet mo man alis kame cna. (this place is beautiful. There are Many different animals. Thise place is called BAUKOK. Be like to live these Place. It’s good to transfer here.)  

NAR.: Pag- sa an si padoka dagos na en estorya san enela na ay sabali ay beleg. Man lalayad san pamelya na si man alisan da. Nan ruge sede san pamelyan Padoka et nan te e da cn esa ay beleg ay ada ado san batang ay kanan ay man nagan c BAUKOK. Gapot ta ad ado san kanan da ay batang ay managan c BAUKOK say nanga an da c enpangagan da ay BAUKO. (whenever Padoka go home once relate a story where did he discovered other Place. All the family is excited to emigration. From that time the family of Padoka live in the mountain that so many trees of Baukok. Here they get the name of these place is BAUKO.)

,

1 thought on “THE LEGEND OF BAUKO”

  1. Good day author, I must say the story is kinda catchy but the translation is kinda confusing. I would like to suggest po, paki-edit po ang translation and grammar. And kung maaari lang po na madagdagan o ma-edit ang banghay ng kwento 😁

Comments are closed.