The legend of barangay bunga

The legend of barangay bunga Noong unang panahon, may isang pamilya na naninirahan sa isang bundok malapit sa Bunga. Ang lugar na ito ay mayaman sa mga prutas. Dahil dito, maraming tao ang naakit na tumira sa bundok dahil sa iba’t ibang klase ng bunga na namumunga sa iba’t ibang panahon, na naging ikinabubuhay ng mga tao doon.(“Once upon a time, there was a family living on a mountain near Bunga. This place was rich in fruits. Because of this, many people were attracted to live in the mountain due to the different kinds of fruits that were bearing in different seasons, which became the livelihood of the people there.”)

Dahil sa sobrang dami ng bunga na hindi nila magamit o maubos, naisipan nilang ibenta ang ilan sa Cervantes. (“Due to the abundance of fruits that they could not use or consume all, they thought of selling some in Cervantes.” )

Ayodok: Grabe, sobra-sobra na talaga ang mga bungang bumubunga sa bundok natin. Hindi na natin kaya ubusin lahat.Ayodok:( “Wow, the fruits from our mountain are really too much. We can’t consume them all.”)

Oyo-,oy: Oo nga, kailangan natin ng solusyon. Paano kung subukan nating ibenta ang iba sa mga bayan malapit dito?(Oyo-,oy: “Yes, we need a solution. What if we try to sell some to the towns nearby?” )

Ayodok: Oo nga, subukan natin sa Cervantes.(Ok, let’s try it in Cervantes)

Oyo-oy:Tignan natin kung anong sasabihin ng mga taga-roon kapag natikman nila ang mga bunga natin.( Let’s see what they will say if when they taste are products)

[Some time later, in Cervantes]

Maling: (offering samples) Subukan niyo po, ang sarap ng mga bunga mula sa bundok ng mga kababayan natin.(Guys, come and try this products from are fellow friends)

Maling: (tasting) Naimas nga bunga ti kayo! Anong tawag sa lugar niyo? (So delicious! What’s the name of your place)

Ayodok: (excitedly) Bunga! Ang tawag namin sa bundok namin. Salamat po sa pag-appreciate!(Bunga! That’s what we call are place. Thank you for your appreciation)

[Back in their village]

Ayodok: Ang galing, naisipan ng mga Ilocano na tawagin ang mga bunga natin na “naimas nga bunga.”( That’s a great idea, Ilocano said that our product is very delicious)

Nang matikman ito ng mga Ilocano, napahanga sila at sinabi ang “naimas nga bunga ti kayo.”(When the Ilocanos taste our product there so amazed)

Kaya nang umuwi sila, pinangalanan nila ang bundok na Bunga. Dito nagsimula ang pagtawag sa lugar na ito na kinalakihan ng mga tao.( , and because of that, we decided to call our mountain “Bunga.” This is where the name of the place originated, which became the home of the people.)

,

Aris P. Agustin